Veelgestelde vragen

 • Wat is een gevolmachtigd agent?

  Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, ook doet.

  Bijna, want hij draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Afm).

  Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

 • Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

  Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent.

  U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen..

 • En bij schade?

  De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

 • Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

  Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

  De gevolmachtigd agent kan u naast standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

  Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan.

  De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmachtproduct is het 'huismerk' van de gevolmachtigd agent.

 • Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

  Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

  Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

 • Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

  Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

 • Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

  Nee, er worden geen additionele kosten in rekening gebracht. Dit is verdisconteerd in de premie.

 • Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

  De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft.

  Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

 • Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

  Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

  Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

  De Raetsheren van Orden B.V. is enig aandeelhouder van Intermont Assuradeuren B.V. Intermont Assuradeuren B.V. werkt geheel onafhankelijk van de andere werkmaatschappijen binnen de Groep.

  Ter voorkoming van conflicterende belangen conformeren wij ons aan de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.

  Klik hier om Kwaliteitsnormering NVGA te downloaden.

  Klik hier voor de procedure conflicterende belangen.

 • Wat als ik een klacht heb?

  Klachteninstituut

  Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie, Arcadialaan 36 c/d, 1813 KN Alkmaar. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

  De procedure:

  1. Zodra wij uw brief binnen hebben sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging.
  2. De directie zal de klacht direct intern bespreken met betrokkenen en de achtergrond van de klacht
  3. onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het handelen van één of meerdere personen, en u wenst dat uw klacht niet met de perso(o)n(en) in kwestie wordt besproken, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw klachtbrief.
  4. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt er contact met u opgenomen. De vervolgprocedure zal met u worden besproken.
  5. Na het telefonisch onderhoud ontvangt u binnen twee dagen een brief waarin wordt bevestigd hetgeen besproken is.
  6. Intermont Assuradeuren B.V. onderneemt zo nodig actie waardoor uw klacht wordt verholpen.
  7. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, wanneer u naar tevredenheid een antwoord of oplossingssystematiek heeft ontvangen. Intermont Assuradeuren B.V. zal naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk stellen om uw klacht naar behoren te verhelpen.
  8. Ons uitgangspunt is uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van uw klachtbrief de termijn van een maand in principe niet overschrijden. Als blijkt dat de klacht niet binnen deze termijn af te handelen is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

  Tevens melden wij u dat Raetsheren van Orden Groep B.V. aangesloten is bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.
  KIFID

  Klachteninstituut Financiële dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  070 – 355 2248

 • Hoe gaat Intermont Assuradeuren B.V. om met privacy?

  Privacystatement
  Intermont Assuradeuren B.V. onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt door Intermont Assuradeuren B.V. nageleefd. Met dit privacyreglement willen wij aan u toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.

  Doeleinden verwerken
  Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

  Bijzondere persoonsgegevens
  Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

  Uitwisseling gegevens
  Intermont Assuradeuren B.V. kan uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als:

  • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
  • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
  • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
  • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
  • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
  • u hiervoor toestemming heeft gegeven.

  In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, worden door ons persoonsgegevens verstrekt aan deze bedrijven. Met deze bedrijven maken wij schriftelijke afspraken over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens ter waarborging van uw privacy.

  De beveiliging van uw gegevens
  Intermont Assuradeuren B.V. neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.

  Inzage, correctie en verzet
  U kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

  Intermont Assuradeuren B.V.
  T.a.v. functionaris gegevensbescherming
  Arcadialaan 36c/d
  1800 AE Alkmaar

  Wijzigingen
  Intermont Assuradeuren B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Intermont Assuradeuren B.V. waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

 • Hoe gaat Intermont Assuradeuren B.V. om met fraude?

  Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze klanten. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Die groep klanten maakt misbruik van ons vertrouwen door fraude te plegen.

  Maar wat is fraude? De definitie van fraude is “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.

  De omvang van verzekeringsfraude is fors. In het Convenant aanpak verzekeringsfraude staan enkele kerncijfers waaruit de omvang van de verzekeringsfraude blijkt. Op jaarbasis keren schadeverzekeraars ongeveer € 900 miljoen onterecht uit als gevolg van frauduleuze handelingen. Dit is ongeveer 15% van het totale schadebedrag. Ongeveer 10% van de schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. Fraude heeft dus een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van de volmachtportefeuille.

  Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Wij zullen er alles aan doen om verzekeringsfraude zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing.

  Verzekeringsfraude heeft ook negatieve gevolgen voor het beeld van onze branche. Dat past niet in het in het imago wat wij nastreven namelijk zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit. In dat kader is door het Verbond van Verzekeraars het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit opgesteld. Dit protocol heeft als doel dat verzekeraars gerichte maatschappelijke betrokkenheid tonen en algemene preventie en detectie hebben ingeregeld waardoor de fraude kan worden teruggedrongen.

  Onze organisatie vindt fraudebewustzijn belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en alle medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude-indicatoren. Als leidraad hanteren wij het Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden.

  Om de fraude terug te dringen voeren we, bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims, controles uit. Daarnaast leveren wij schadegegevens aan bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Bij het CIS wordt door middel van de FISH de schadehistorie en specifieke fraude geregistreerd waardoor andere verzekeraars worden gewaarschuwd.

  Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. De managementcontroles zijn onderdeel van de Interne Controle.

  Om kennis en fraudebewustzijn te bevorderen, worden fraudezaken besproken met de acceptanten en schadebehandelaren.